Facebook nyereményjáték szabályzata


1. A játék és a szervező

Jelen szabályzat az April Valley Dog Design által kezelt és karbantartott Facebook-oldalán futó, üzenőfali nyereményjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

2 . A Játék lebonyolítása

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki valós Facebook-profillal és Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

4. A játék időtartama, menete

A játék időtartama: 2021. április 14. - 2021. május 02. 23:59

Nyertesek száma: 1 fő

Nyeremény: Nyertes által, az April Valley Dog Design webshop kínálatában szereplő színekből és fonásmintából választott 1 db paracord nyakörv nikkelezett fémkellékekkel, maximum 60 cm-es méretben.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2021. május 03. 18:00.

A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre az April Valley Dog Design Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia:

  • Kedvelnie kell a nyereményjátékra felhívó posztot (Nyomjon egy like-ot a posztra)
  • Be kell linkelnie hozzászólásban a https://www.aprilvalley-dogdesign.hu/webaruhaz/nyakorv/ oldalról a kedvenc nyakörvét
  • Meg kell jelölnie hozzászólásban két ismerősét, akiket szintén érdekelhet a játék

Aki többször jelöl meg két ismerőst hozzászólásban, többször vesz részt a játékban.

A nyertest, a feltételeket teljesítők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a Facebook Nyertes: https://socialwinner.besocial.hu alkalmazás segítségével.

5. Nyeremények, nyertesek

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: Facebook Nyertes: https://socialwinner.besocial.hu

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.

Pótnyertest hirdetünk, ha a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

§ a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
§ az értesítő üzenetre 2 munkanapon belül nem válaszol;
§ bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
§ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon, szándékosan befolyásolni próbálja;
§ jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése

A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. A nyertes nevét a Facebook oldalon is közzé tesszük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

7. Nyeremények kézbesítése

A nyereményt csak magyarországi postacímre lehet kérni. A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

8. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9. Adatkezelés és adatvédelem

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

9.1) Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi. 

9.2) A sorsolással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Be Social Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.

E-mail cím: info@besocial.hu 

Telefonszám: +36 70 411 2343

A Be Social Kft. sem a "nyertes(ek)", sem a "játékosok" adatait nem tárolja.

9.3) A nyeremény kézbesítésével összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-767-8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó közreműködik a nyeremény kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Postán maradó és postapontos kézbesítés: Felhívjuk a figyelmét, hogy a Magyar Posta Zrt. a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint azonosítja a címzettet, ezért adott esetben az Ön személyes adatainak megadását kérheti a kézbesítéskor postai illetve postapontos átvételnél.

10. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

11. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem kezeli és azzal összefüggésbe nem hozható.